Paliwo z glonów

wytwarzane z glonów
Alternatywne

Paliwo z glonów to biopaliwo trzeciej generacji, wytwarzane z glonów.

Postuluje się produkcje paliwa z glonów ponieważ:

glony skuteczniej wykorzystują energię
glony maja mniejsze wymagania co do jakości wody (możliwa hodowla na pustyni; z użyciem słonej wody; z użyciem ścieków)
algi wychwytują dwutlenek węgla

Hodowla glonów napotyka problemy takie jak:

wrażliwość na choroby
zanieczyszczenie dzikimi szczepami
dostarczenie pożywki zawierającej azot i fosfor
przetwarzanie hodowli na produkt nadający się dla przemysłu
powolny wzrost hodowli

Produkcja substratu do produkcji paliwa następuje u glonów jako efekt obronny.

Poza zwykłą hodowlą glonów możliwa jest również hodowla bez wykorzystania fotosyntezy realizowana przez Solazyme. Próbuje się też wytworzyć odpowiednie glony metodami inżynierii genetyczne.

mieszanina gazów
Alternatywne
Biogaz

Biogaz to mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej (np. ścieki, organiczne odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno- spożywczego, materiał roślinny) a częściowo także ich rozpadu gnilnego. Biogaz wytwarzany w procesie fermentacji metanowej przez mikroorganizmy anaerobowe, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, może zawierać niewielkie ilości …

karbonizat
Alternatywne
Biowęgiel

Biowęgiel, karbonizat, biokarbon, agrikarbon, toryfikat to substancja o właściwościach zbliżonych do węgla drzewnego uzyskiwana w procesie pirolizy z roślin energetycznych, odpadów leśnych, biomasy rolniczej, odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego, osadów ściekowych, odpadów komunalnych. Produkt ten może być wykorzystywany jako paliwo odnawialne, w rolnictwie w celu poprawy właściwości gleby oraz w ochronie …

biodegradacja
Alternatywne
Biomasa

Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych. Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) oraz zoomasę (biomasę …